Home

Undervisning i moderna språk

Undervisning i moderna språk - för framtida arbetsliv! Jacqueline Kellgren Näringslivet, särskilt företag med kontakter i andra länder inom eller utom EU, har inte kunnat undgå att märka att moderna språk, främst franska och tyska, inte priori­ teras av vare sig elever, skolor eller lokalpolitiker. Detta har inte heller kunnat undg Moderna språk är ett av de ämnen som får undervisas via fjärrundervisning, det vill säga undervisning via dator i realtid. Una Cunningham, professor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet, pratar om vad man särskilt kan behöva tänka på när man undervisar i moderna språk via datorn, och ger förslag på hur man kan skapa social närvaro även när undervisningen medieras via.

Moderna språk Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå Vi erbjuder undervisning i moderna språk tyska, spanska och franska. Men vi erbjuder även i andra språk - ryska, kinesiska, italienska, arabiska, portugisiska m.m. Enligt gällande timplan för grundskolan (läsåret 2020/21) ska alla elever få undervisning i moderna [ Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk - undervisning för kommunikativ förmåga. Lyssna. Skolinspektionen genomför nu en granskning av kvaliteten i några delar av undervisningen i moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan. Granskningen omfattar 30 skolenheter runt om i landet Undervisning i moderna språk - en studie av metoder och arbetssätt i tyska Title Teaching Modern Languages - a Study of education Methods in German Författare Author Anna Axman Sammanfattning Abstract Huvudsyftet med detta arbete är att är att undersöka skillnaderna mellan undervisningen i moderna språk idag oc

Undervisning i moderna språk i en Montessoriskola Foreign Language teaching in a Montessori school Johanna Nilsson Grundskollärarutbildningen, 4-9 Engelska och Franska 2008-04-04 Examinator: Jan Nilsson Handledare: Birgitta Schultz . 2. 3 Sammandra Huvudsyftet med detta arbete är att är att undersöka skillnaderna mellan undervisningen i moderna språk idag och tidigare traditionell språkundervisning. En del av syftet är också att undersöka vil. 4. årskurserna 4-6 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 5-7 i specialskolan vid undervisning i moderna språk och teckenspråk. I årskurserna 7-9 i grundskolan och grundsärskolan och årskurserna 8-10 i specialskolan får fjärrundervisning användas i samtliga ämnen och verksamheter som anges i 21 kap

Stöd för dig som undervisar i moderna språk - Skolverke

  1. Hälften av Värmlands kommuner har idag undervisning i moderna språk från årskurs sex, övriga kommuner har hittills haft det från åk 7. En utmaning för os
  2. Slutligen skulle en utökad inlärning av moderna språk vara ett konstruktivt bidrag i kampen mot social ojämlikhet i skolan. I dagsläget är detta problem påtagligt, vilket en PISA-rapport från 2015 visar. Att inte säkerställa undervisning i moderna språk för alla studenter spär på ojämlikheten
  3. Anna de Matos Lundström: Mer modern undervisning i moderna språk. Undervisningen i moderna språk har att kämpa mot en undervisningstradition som bottnar i grammatikundervisning och tragglande av glosor. Vad som behövs är en utveckling av språkdidaktiken i riktning mot den i styrdokumenten framhållna kommunikativa språkundervisningen
  4. undervisning i Moderna språk på målspråket. Det grundar sig på en vedertagen uppfattning om att lärare är medvetna om sina val av språk i undervisningen och hur dessa val kan motiveras. har i denna undersökning valt att göra ett flertal Vi observationer i tre olika främmande språk inom ramen för ämnet Moderna språk
  5. • Moderna språk har en kursplan som är gemensam för bl.a. tyska, franska och spanska - och engelska. - De sju stegen är kopplade till nivåerna i GERS. • Huvudmannen bestämmer när undervisning i moderna språk ska starta. (Förändring 1 juli 2018) • Huvudmannen bestämmer hur undervisningstiden ska fördelas över årskurserna
  6. Undervisning i moderna språk sker i skolor runt om i världen. Det sker i många länder och skolsystem i samband med inlärning av ett främmande språk eller som ytterligare inlärning av ett andraspråk.Det globala språket engelska är mycket vanligt som obligatoriskt ämne eller tillvalsämne i många länder. I Sverige är undervisning i engelska obligatorisk på grundskole- och.
  7. Obligatoriskt språkval i åk 6 - Äntligen! Förslag på stadieindelat centralt innehåll samt kunskarav för moderna språk i slutet av mellanstadiet utarbetas. Förändringarna träder kraft den 1 juli. Moderna språk Betyg och bedömning Undervisning. Publicerad 31 maj 2018 Av Rosana Månsson

Undervisning i moderna språk (Språkval) - Språkservice 2

undervisning i moderna språk. Enkäten fokuserar på f r å g o r s o m r ö r a l l m ä n n a ramf aktorer , organisering av ämnet och undervisnings-praxis för de moderna språken (språkvalsår, antal timmar i veckan, gruppstorlek, antal lärare, teknisk utrustning, med mera). En andra enkät skicka Fjärrundervisning i Moderna språk. Läraren finns I Kramfors. Eleverna går skola i Dorotea. Det är nio elever I gruppen. Längst bak i klassrummet sitter också en vuxen resurs som fungerar som handledare. Ämnet är tyska. Jag är inbjuden som åhörare via en videolänk i Acano. Samma länk som Gulla Schornack och hennes elever använder. Barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan från och med årskurs 1. Eleven ska erbjudas modersmålsundervisning om en eller båda vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska, om språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket Fyra förmågor i moderna språk. 10. december 2015 ~ martinaahman. Skriva, läsa, tala och höra tillhör de fyra grundförmågor som ska läras ut i moderna språk och med tanke på språkutvecklande arbetssätt är det värt att fundera lite mera över hur dessa förmågor utvecklas på bästa sätt. Förmågan att kunna skriva längre. Språket hjälper människor från olika kulturer i världen att kommunicera med varandra. Förmågan att lära sig språk utvecklas genom att man kommunicerar och känner trygghet i att använda den kunskap man har i olika kulturella och sociala sammanhang. Realiseringen av undervisning i ämnet moderna språk ska syfta till

Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språ

Moderna språk - en utmaning för kommunerna Publicerad 22 maj 2018 Närmare hälften av Värmlands kommuner har idag undervisning i moderna språk bara på högstadiet med, och problematiserat kring, den nya kursplanen i moderna språk. Denna förordar bland annat en kommunikativt inriktad undervisning, och lägger också stor vikt vid att eleven ska få en god uppfattning om målspråksområdet. Människor med god kommunikativ förmåga, på fler än ett språk, efterfrågas i allt större utsträckning i dagen

Moderna språk Undervisning Publicerad 29 september 2016 Av Rosana Månsson För det mesta blir eleverna omkastade och träffas i en konstellation där de inte brukar ses Institutionen för moderna språk erbjuder över 150 kurser i 16 språk. Bland dem finns också kurser i språkrelaterade ämnen som litteraturvetenskap, kulturhistoria och idéhistoria. Vi har kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I många av våra språk finns både mer omfattande kurser på helfart eller halvfart och även. moderna språk: hur viktig bevekelsegrunden för språkvalet är för motivationen, varför och när eleverna hoppar av och vad de tycker påverkar deras motivation i moderna språk i skolan, Nyckelord: moderna språk, motivation, undervisning, avhopp, grundskolan, gymnasiet Det resulterar ofta i att man väljer språk utifrån vad som är populärt eller utifrån vad ens kompisar väljer. Jag ville ändra på det, säger Zandra Aase. Från och med årskurs 3 får skolans elever, sedan två år tillbaka, undervisning i moderna språk Huvudsyftet med detta arbete är att är att undersöka skillnaderna mellan undervisningen i moderna språk idag och tidigare traditionell språkundervisning. En del av syftet är också att undersöka vilka metoder/arbetssätt som används vid språkinlärning. Arbetet innehåller en litteraturstudie samt fyra intervjuer med lärare i tyska

Språksprånget - kompetensutveckling för lärare i moderna

Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800-1880

Forskaren: Attityden till moderna språk är ett problem. Camilla Bardel är professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Moderna språk Att läsa tyska, franska eller spanska, ska vara möjligt för alla svenska skolbarn En språk- och kunskapsutvecklande undervisning bör därför inte enbart baseras på läs- och skrivfärdigheter. I undervisningen kan man även använda sig av olika slag av visuella symboler, allt från gester och kroppsspråk till audiovisuella och digitala resurser

Lilla Aktuellt skola: 2020-12-04 | UR Play

Språkval och meritpoäng - Utbildningsguide

internationellt.4 Att läsa ett modernt språk är högst meriterande i en värld som blir allt mer global. Ämnesövergripande undervisning, vilket temaarbete är efterfrågas. I den här uppsatsen ämnar jag undersöka hur lärare i moderna språk uppfattar temaarbete samt hur de relaterar sina uppfattningar till den egna undervisningen Handlar det om undervisning i grammatik eller handlar det om undervisning om grammatik? Prepositionsvalet här är inte oskyldigt. Man kan med gott fog hävda att undervisning om grammatik bör ha en mycket undanskymd plats i undervisningen i moderna språk, däremot måste undervisning i grammatik vara mycket framträdande

Djuren på Djuris: Får jag vara med? | UR Play

Fjärrundervisning i modersmål, studiehandledning och

Elever som läst ett modernt språk inom ramen för språkval kan komma att premieras Inför gymnasievalet finns det möjlighet att öka sitt meritvärde* med hjälp av betyget i moderna språk inför antagningen till gymnasieskolan. Det betyder att: • elever som har betyg i moderna språk söker in till gymnasiet med 17 betyg, medan eleve Utebliven undervisning i moderna språk - tyska. Sedan ett par dagar innan höstlovet har undervisningen i tyska varit inställd på grund av sjukdom. Det rör allt som allt, till dags dato 11-14 lektioner (ca 10-12% av årsundervisningen) i respektive årskurs. Variationen beror på att vi ger eleverna i åk 7 mer undervisning än timplanen.

Undervisning i moderna språk : en studie av metoder och

Det finns datorer och bandspelare som eleverna själva använder sig av för att arbeta med sitt språk till exempel, när de vill.. Det finns inga Undervisning i moderna språk i en Montessoriskola . 40 0 0. Utveckla din undervisning i moderna språk med stöd av Europeiska språkcentret. Läs om idéer och metoder för din undervisning: http://bit.ly/1V5Pog Inlägg om Moderna Språk skrivna av Cadhamn. Största språken i Sverige från 1979 till 2006 Språk Reinans 1979 Parkvall 2006 Finska utom meänkieli 210 000 201 00 Seminariepresentation: Språk och lärande. Institutionen för språk och litteraturer. Göteborgs universitet 30 maj. Erickson, G. & Granfeldt, J. (2017). Muntlig språkfärdighet i Moderna språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i skolan. Språklärargalan. Skolverket. Stockholm, 8 december undervisning och hur detta kan förklaras. Studiens teoretiska ramar är det sociokulturella perspektivet. För att undersöka detta har fem lärare som undervisar franska i moderna språk på högstadiet intervjuats. Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer som en kvalitativ metod för att samla in empirin

modersmålsundervisningen och tvåspråkig undervisning för dessa språk. Till särskild utredare förordnades den 14 februari 2017 professor Jarmo Lainio vid Stockholms 3.4.5 Kursplanen i moderna språk för grundskolan, sameskolan och specialskolan.. 131 3.5 Ämnesplanerna för undervisning i nationella. Camilla Bardel är professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hon tycker sedan länge att det är dags att stärka språkens ställning i skolan. Skolvärlden signalerar att moderna språk inte är så viktigt i jämförelse med vissa andra språk, menar Camilla Bardel

I Skolverkets publikation Om strategier i engelska och moderna språk (2012) beskrivs strategier som ett brett och mångfasetterat begrepp, som handlar om hur man gör, och kan göra, när man lär sig språk och när man använder språk, dvs. om olika metoder och handlingssätt för lärande och kommunikation (s. 1) Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå Huvudsyftet med detta examensarbete är att synliggöra hur undervisningen i moderna språk kan se ut på en Montessoriskola. Jag vill också ta reda på vad jag som språklärare har att lära av de pedago.

Skolförordning (2011:185) Svensk författningssamling 2011

Nytt lagkrav på språkundervisning SVT Nyhete

Moderna språk. Inom ramen för det individuella valet har du, oavsett program, möjlighet att välja ett modernt språk redan från och med höstterminen i åk 1, om du studerar på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan eller Stagneliusskolan. Du kan fortsätta med ett språk du redan har börjat med på grundskolan eller välja ett nytt språk Fyll i om eleven deltar i undervisning i svenska som andraspråk. Gäller bara grundskola (årskurs 1-9). 1 = Ja, eleven deltar i undervisning i svenska som andraspråk. 0 = Nej, eleven deltar inte i undervisning i svenska som andraspråk. Moderna språk som elevens val Fyll i det språk eleven läser enligt kursplan i moderna språk ino Elever i åk 6 på Ångsta och Fåkers skolor börjar med fjärrundervisning i moderna språk Satsningen medför att skolorna säkerställer utbildningsutbudet, att eleverna får läsa det språk de i första hand valt och att eleverna får undervisning av behörig lärare - oavsett var de bor

Fem fördelar med mer språk i skolan - Dagens Samhäll

Skolverkets bedömningsstöd i engelska och moderna språk. Undervisning. Kursen ges som distanskurs och all kommunikation är nätbaserad. Kursen består av litteraturläsning, ett antal inspelade föreläsningar och obligatoriska seminarier. Examination. Kursen examineras skriftligt och muntligt På programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation kan du välja att läsa utomlands under hela eller delar av termin 6. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Tidigare studenter har valt att studera i till exempel Sydkorea, USA, Kina, Kanada och Belgien Steg 3 - Moderna språk Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i moderna språk. Kartläggningen ger läraren en uppfattning om vad eleven kan i ämnet - ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen

Geografens testamente - Norden: Eldens och isens rike | URDjurverket - syntolkat: Älg | UR Play

Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Från och med i höst 2018 måste alla skolor erbjuda undervisning i moderna språk senast från årskurs sex Genom undervisning i moderna språk ska eleverna sammafattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: •förstå och tolka innehållet i talat och olika slags texter, •formulera sig och kommunicera i tal och skrift, •använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, •anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och. önskar att i stället fr ett modernt språk välja att få undervisning i det egna . modersmålet eller i teckenspråk. Skolverkets statistik från de senaste tio åren visar att det är cirka 80 . procent på nationell nivå som påbörjar studier i moderna språk. Vidare visar . statistiken att andelen elever som under samma period studerar. Här måste vi lärare kämpa för att få våra elever att behålla gnistan som oftast finns där från början. Här presenterar jag bakgrunden till ämnet och några tips på hur man kan arbeta med motivation i språk. Engelska Moderna språk Forskning Undervisning. Publicerad 12 augusti 2020 Av Mia Smith

språkvalet ett modernt språk och läsa modersmål utanför timplanebunden tid. Modersmålsundervisning utanför språkvalet ansöks med en separat blankett. Om eleven redan har undervisning i modersmål har eleven rätt att fortsatta i sin grupp utan en ny ansökan. Om eleven väljer att läsa modersmål, bedöms kunskaperna enligt. Idag erbjuds, för de som väljer bort sitt moderna språk: svenska, engelska, modersmål, förstärkt undervisning i svenska som andraspråk eller teckenspråk. Det finns en vilja och en ambition att elever väljer ett modernt språk och fördelarna är många. Inte minst en ökad chans att plussa på poängen inför gymnasievalet

Kortfilmsklubben - engelska: Patriot | UR Play

Anna de Matos Lundström: Mer modern undervisning i moderna

2020-10-20. Folkhälsomyndigheten har beslutat att införa så kallade skärpta allmänna råd i Uppsala. För institutionen för moderna språk blir konsekvensen att all undervisning med omedelbar verkan ställs om till på distansundervisning. Beslutet gäller till terminsslutet, 17 januari 2021, men kan komma att förlängas Strategier - nyckeln till språklig frihet. Strategier, strategier, strategier. Dessa små nycklar till språket följer med mig i min undervisning hela tiden. Strategier är något som alltmer kommit att uppmärksammas i diskussionen om språklig kompetens. Engelska Moderna språk Undervisning. Publicerad 23 februari 2016 Av Mia Smith

Streama program på Franska inom ämnet Moderna språk Moderna språk. Redaktionen. Publicerat: 2016-10-03. Språkets betydelse för lärande - Som språklärare har jag alltid arbetat med språket i min undervisning. Men det var först för några år sedan som jag insåg vikten av att arbeta språkinriktat i alla ämnen,.

Anna Kaya Inläggsförfattare 10 april, 2013 kl. 21:45. Hej Sanna! Det som skiljer en svenska som andraspråkslärare från en annan språklärare beror lite på om man med annan språklärare menar t ex språk som engelska, spanska, franska, tyska eller om man menar en språklärare som undervisar i (modersmåls)ämnet svenska Språksprånget är en ny kompetensutvecklingsinsats för lärare i moderna språk som startar hösten 2018. Fortbildningen bygger på en modell som prövats både i Läslyftet och Matematiklyftet. Det handlar om kollegiala samtal kring pedagogisk och didaktisk forskning, vilket leder till att forskningen förs ut i klassrummen och på så vis kommer eleverna till godo Vill ge modersmål samma status som moderna språk. Likställ modersmål med moderna språk i skolan, det är en av förändringarna Socialdemokraternas Ibrahim Baylan föreslår i en. 03 Dec 2014 1 kommentar. av Mrs Persson i lekar, lektion, Moderna språk, Tid, Undervisning Etiketter: appar, arbetsinsats, lärplattor, lektionstips, moderna språk, qr koder, qrkoder. Idag provade jag på något nytt på det tekniska planet, med stor hjälp av mina spanska 7or. Vi tillverkade en tipsrunda på temat spansk jul med hjälp av.

Livet i Mattelandet | Säsong 2 | UR Play

4.1 Lärande, undervisning och bedömning för moderna språk på gymnasienivå ser ut och hur engelska lärare ser på dessa. Till vår glädje fick vi möjlighet att besöka en motsvarighet till ett svenskt gymnasium i England, och ha 10. december 2015. ~ martinaahman. ~ Lämna en kommentar. Skriva, läsa, tala och höra tillhör de fyra grundförmågor som ska läras ut i moderna språk och med tanke på språkutvecklande arbetssätt är det värt att fundera lite mera över hur dessa förmågor utvecklas på bästa sätt Undervisning om strategier i moderna språk. Några gymnasielärares arbete med och syn på strategier i franska . By Karin Lindqvist. Abstract. Uppsatsen handlar om lärares undervisning om språkliga strategier i ämnet franska på gymnasiet All undervisning planeras och utgår från det centrala innehållet: Kommunikationens innehåll . Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 Ärentunaskolan Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser svensk gymnasieskola, och på undervisning om och användning av lässtrategier inom ramen för skolans samtliga ämnen utom ämnen som motsvarar moderna språk 1 inom den svenska skolan. Lässtrategier är alltså generellt sett ett redskap som elever kan använda sig av när de stöter på problem i sin läsförståelse Det är viktigt att elev och vårdnadshavare känner till att betyget i ett modernt språk ökar möjligheterna till att komma in på det gymnasieprogram man vill gå. För att huvudmannen skall anordna undervisning i något av de moderna språken krävs att minst fem elever väljer det som språkval