Home

Termodynamik Sammanfattning

Termodynamik - Wikipedi

 1. Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan makroskopiska egenskaper som temperatur, volym och tryck hos system samt hur dessa påverkas och förändras genom termodynamiska processer. Termodynamikens grundprinciper har under åren kommit att formuleras i fyra huvudsatser, vilka beskriver olika aspekter av energins natur och hur olika former av.
 2. Värme, eller termodynamik, som det kallas på fysikspråk är ett av områdena i Fysik 1. Nedan följer instuderingsfrågorna till kapitlet som handlar om just Termodynamik. Detta är vår sammanfattning av avsnittet om värme som tar upp de alla begrepp och samband som krävs för att klara Fysik 1. Termodynamiken som även kallas för värmeläran
 3. Sammanfattning Termodynamik. 2. Grundläggande koncept i termodynamik. Processer och cykler. Isothermal process - En process där temperaturen, T, är konstant Isobaric process - En process där trycket, P, är konstant Isochoric (or isometric) process - En process där den specifika volymen, , är konstant. 3
 4. Termodynamik med Energiteknik Sammanfattning 2. MTF 042 March 2020 Inneh ̊all. 1 Allm ̈ant 3. 2 F ̈orbr ̈anningsanl ̈aggningar 3. 2.0.1 Br ̈anslen..... 4. 2.0.2 Emissioner:..... 5. 2.0.3 V ̈armev ̈arde:..... 5. 3 Carbon Capture and Storage (CCS)
 5. dre än mängden energi som återfås. Första huvudsatsen är den variant av energiprincipen som används för termodynamiska system
 6. Kort sammanfattning Termodynamik och grundläggande energiteknik (EMGA70) Sammanfattning av Kap 1-3 av boken THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING APPROACH-Kap 1 ( Intr oduction & Basic Concepts ) T ermodynamik: kan definieras som läran om energi. Exempelvis, ener giomvandling från värme till
 7. dre trolig fördelning (svart peppar ovanpå vitt salt) till en mer trolig fördelning (grå blandning). Det är viktigt att systemet är slutet för att lagen om entropins tillväxt ska gälla

Termodynamik/värme - Instuderingsfrågor - Fysik 1 - Vad är

Termodynamikens historia är en grundläggande gren av fysikens historia, kemins historia och vetenskapens historia i allmänhet. Termodynamikens relevans inom stora delar av naturvetenskapen och tekniken gör att dess historia är nära kopplad till utvecklingen av andra vetenskaper som klassisk mekanik, magnetism, kvantmekanik och kemisk kinetik Termodynamik - Fysik 1 - Sammanfattning. Instuderingsfrågor - Termodynamik; Uppgifter - Fysik 1 - Termodynamik/värme - Uppgifter med lösningar; Youtubebanken - Termodynamik - Fysik 1; Mekanik - Sammanfattning - Fysik 1. Instuderingsfrågor - Mekanik; Mekanik (krafter)- Uppgifter - Fysik 1 - Uppgifter med lösninga termodynamikens lagar, termodynamikens huvudsatser. Termodynamikens nollte huvudsats - Två kroppar som var för sig är i termisk jämvikt med en tredje kropp, står även i termisk jämvikt med varandra. Termodynamikens första huvudsats - Energi kan inte förintas eller nyskapas, den kan endast omvandlas mellan olika energiformer

Kemisk termodynamik. Kemisk termodynamik är kemiska tillämpningar av grundläggande termodynamik. Den ägnas åt undersökningar av kemiska reaktioner, rena ämnen och blandningar i alla aggregationstillstånd och inom stora intervall av temperatur, tryck och koncentrationer Termodynamik • Läran om energins generella egenskaper • Värme och dess omvandlingar mellan olika former studeras speciellt • Nära släkt med statistisk mekanik (många grundläggande termodynamiska relationer kan härledas teoretiskt härifrån) • Termodynamiken är huvudsakligen empiriskt härledd genom studier av nature

Pluggar du TMMV04 Termodynamik på Linköpings Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Här på Youtubebanken för termodynamik finns de bästa och alla Youtubeklipp du kan tänkas behöva om Termodynamik för Fysik 1. Det är videos som är perfekta att kika igenom inför lektioner om termodynamik men framförallt inför provet. Så mycket enklare att kolla på en video där du både kan se och höra för att lära sig om fysiken än att bara läsa i en. TERMODYNAMIK? • Termodynamik ¨ar den vetenskap som behandlar v¨arme och arbete samt de tillst˚andsf¨or ¨andringar som ¨ar f ¨orknippade med dessa energiutbyten. Centrala tillst˚andsstorheter ¨ar temperatur, inre energi, entalpi och entropi. • Vid en termodynamisk process (tillst˚andsf¨or ¨andring) sker en TERMODYNAMIK.-Ett-alternativ-till-läroboksversionen.-Av! Håkan!Wennerström,!Avdelningen!för!Fysikalisk!Kemi,!Lunds!Universitet.!! Sammanfattning! Nedan!ges!en!alternativ!framställning!av!grunderna!för!termodynamiken.!Avsikten!är!att! så!långt!möjligt!tydliggöra!de!antaganden!man!gör!omverkligheten!och!vidare!att!påvisa

Sammanfattning Sammanfattning Termodynamik Grundl ggande

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Sammanfattning av kursinnehåll. Termodynamiken är en grundläggande fysikalisk teori som har tillämpningar inom de flesta områden av fysik och teknik. Syftet med kursen är att ge såväl tillämpningar som en bas för fortsatta studier inom bl a atom-, förbrännings- och fasta tillståndets fysik. Utgående från termodynamiken, vars grunder i statistisk. Sammanfattning - Termokemi vs termodynamik. Termokemi är en gren av termodynamik. Huvudskillnaden mellan termokemi och termodynamik är att termokemi är den kvantitativa studien av sambandet mellan värme och kemiska reaktioner medan termodynamik är studien av lagar som är associerade med sambandet mellan värme och kemiska reaktioner

Title: Samtliga bevis och härledningar Author: Tony Burden Subject: Termodynamik f T2 Created Date: 10/24/2003 3:16:26 P If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. To avoid this, cancel and sign in to. Kursen Statistisk termodynamik med tillämpningar (FMFF05) är uppdelad i två delar, första läsperioden undervisas klassisk termodynamik och grundläggande kvantmekanik, andra läsperioden skriver man ett projekt med fokus på hållbar utveckling som har att göra med termodynamik. Länkar Kursplan Kurhemsida Föreläsningar. F1 - Termo. F2 - Term Laboration på termodynamik laboration fasomvandling murat albayati, hussein al hussein, odai juzel utfört: december 2017 från 8:15 12:00 inlämning: 22 decembe Termodynamik - Fysik 1 - Sammanfattning - FysikStuga . Centrala begrepp i kursen är termodynamikens två huvudsatser, vilka behandlar energins kvantitet (energiprincipen) samt energins kvalitet (entropibegreppet) samt deras koppling till den mikroskopiska statistiska beskrivningen av energinivåer via den statistiska fysiken ; Termodynamik. Hej

Sammanfattning: Termodynamik med energiteknik (teori

Kapitel III - Klassisk Termodynamik Termodynamikens andra grundlag Carnotmaskinen I Opererar mellan tv a v armebad, en med h ogre temperatur T hoch en med l agre T l I Best ar av fyra (reversibla) skeden f or en idealgas: 1.Isotermisk expansion vid temperaturen T h.Arbete utf ors p Energiteknik och grundläggande termodynamik introduceras. Centrala kursmoment rör tillstånd och egenskaper hos gaser, vätskor och ångor; energi, värme och arbete; termodynamikens nollte, första och andra huvudsatser; system, processer och kretsprocesser; grundläggande värmeöverföring och temperaturmätning Köp Termodynamik Sammanfattningar m.m. (9789900044963) av okänd på campusbokhandeln.s Köp Termodynamik, sammanfattningar m.m. (9789900019534) av okänd på campusbokhandeln.s Termodynamik E2 FAFA35 JOHAN MAURITSSON F5. Termodynamik, Kap 18.4 till 18.9 Sammanfattning termodynamiska processer. Inre energi i en ideal gas Termodynamikens firsta huvudsats E Q ncT=f AE + W in t nRT nc AT + W ncvAT Arbete Process Isokor Isobar Isoterm Adiabat Definitio

Termodynamikens huvudsatser - Wikipedi

Sammanfattning - Termokemi vs termodynamik Termokemi är en gren av termodynamik. Den viktigaste skillnaden mellan termokemi och termodynamik är att termokemi är den kvantitativa studien av förhållandet mellan värme och kemiska reaktioner, medan termodynamik är studien av lagar förknippade med förhållandet mellan värme och kemiska reaktioner Hämtad från http://studieboken.iportalen.se/index.php?title=TFYA12_-_Termodynamik_och_statistisk_mekanik&oldid=1760 TMMV04 - Termodynamik. Från Studieboken - Skapad av och för studenter. Hoppa till: navigering, sök. TMMV04 ; Institution : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Examinator: Joakim Wren Examination : Tentamen (3 hp) Projektuppgift och laboration (3 hp

Aug 28, 2020 · göteborgs universitet institutionen för fysik kl tentamen kursen termodynamik (fyp103, l9fy10, lgfy10) examinator: hans starnberg, tel. . Formelsamling Studocu Formelsamling Sammanfattning Företagsekonomi I Studoc termodynamik. Webbsidans sammanfattning. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 2 Vårt mål är att erbjuda fördjupat och förhoppningsvis lite annorlunda perspektiv på kemin, och därmed göra det enklare för dig att bygga upp en djup helhetsförståelse för ämnet. Gymnasiekemin är till skillnad från högstadiekemin mer inriktad på att kvantitativt (dvs. matematiskt) förklara kemiska fenomen. Man lägger även. Termodynamik är en vetenskap som studerar fenomenen som skapas genom sammanlänkning av termiska och andra former av energi (mekanisk, kemisk, elektrisk). Kinetik är en del av den teoretiska mekaniken där lagen om rörelsen hos de metriska kropparna påverkas av kraften Exempelsamling i Termodynamik och Statistisk Mekanik (Kvantfysik del 2, 2004). Formelsamling i Fysik (Inst. för teoretisk fysik, 2006) (kan köpas, se nedan, och finns också här ). Härledning av formlerna 8.25-8.26 finns här

Sammanfattning Kap 1-3 - Termodynamik och grundläggande

Termodynamik E2 FAFA35 JOHAN MAURITSSON F4. Termodynamik, Kap 18.4 till 18.9 Sammanfattning termodynamiska processer. Inre energi i en ideal gas Termodynamikens firsta huvudsats E Q ncT=f AE + W in t nRT nc AT + W ncvAT Arbete Process Isokor Isobar Isoterm Adiabat Definitio Termodynamik började utvecklas innan begrepp som atomer och molekyler var kända. I den här kursen blir atomerna istället vår startpunkt. Begrepp som temperatur och entropi introduceras med matematiskt enkla statistiska resonemang och leder till en kinetisk gasteori. Här behandlas ideala och verkl.. Den här kursen behandlar grunderna i termodynamiken. Fasövergångar hos ett ämne beskrivs med termodynamik, t.ex. is - vatten - ånga, men begreppet är mycket generellt och används flitigt inom både fysik och kemi. Det ingår även hur man beskriver motorer, kylskåp, och värmeväxlare med termodynamik.. Sammanfattning: En uppblåst ballong sänks ned i flytande kväve och blir sladdrig och inte mycket större än innan den var uppblåst. Omvänt kan en liten mängd av det flytande kvävet användas för att blåsa upp en ny ballong. Nyckelord: Termodynamik, gas, ångtryck, volym, fasändring, flytande kväve, tryck Grundläggande termodynamik För att förstå fasta ämnens termodynamik måste man givetvis känna igen de grundläggande termodynamiska storheterna Vi repeterar nu dessa Den interna energin U i ett system är summan av partiklarnas mikroskopiska kinetiska energi och potentialenerg Termodynamik sammanfattning. Termodynamik är läran om energi.

Termodynamik Evolutionsteori

 1. Grundkurs i reglerteknik, mer info kommer senare. Länkar: Kursplan Kurswebbsida Sammanfattning Tack Kajsa Dahlin för din sammanfattning och översikt i dokumenten nedan! Reglerteknik - översikt Reglerteknik - sammanfattning Föreläsningar F1 - Regler F2 - Regler F3 - Regler F4 - Regler F5 - Regler F6 - Regler F7 - Regler F8 - Regler F10 - Continue reading Reglerteknik
 2. Sammanfattning: Ett glas flytande kväve kokar häftigt när du en kort stund håller din hand under glaset. När vi sedan häller ut kvävet på ett bord ser vi att dropparna svävar på bordsytan. Nyckelord: Ångtryck, fasövergång, flytande kväve, termodynamik, värme, värmekapacitet, värmeledningsförmåga, friktion, kokpunkt
 3. Metallurgisk termodynamik och modellering. Forskningen och undervisningen vid forskargruppen Metallurgisk termodynamik och modellering fokuserar på experimentell fasjämvikt och termodynamisk modellering av metallurgiska processer, främst relaterad till extraktion av pyrometallurgi och hydrometallurgi från primära och sekundära resurser
 4. Termodynamik ingenjör, Värmepump Vi behöver nu förstärka med flera medarbetare för att bygga upp vår förmåga att hantera värmepump åter som en produkt för nyförsäljning. Varav en värmeväxlaringenjör med stort fokus på termisk design av värmeväxlare
 5. Kristoffer Norberg på Maskinteknik LTH för teoretisk hjälp om termodynamik . VI. VII Sammanfattning Under 1990-talet började räddningstjänsterna i Sverige att använda luftflaskor av kompositmaterial till sina andningsapparater
 6. FTF140 Termodynamik och statistisk mekanik. - Skriftlig tentamen (max 50p) - 2 duggor (max 4p+4p=8p) - 1 obligatorisk laboration. För godkänt på kursen krävs 20 poäng (32p för fyra, 44p för femma) samt godkänd laboration. Om du har gjort laborationen och är godkänd behöver du inte göra om den. Eventuella bonuspoäng från duggorna.

Termodynamik, våglära, optik och atomfysik höstterminen 2014 Kurslaboratoriet, fysik LTH . Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Nedan följer en sammanfattning av redovisningskraven. Svängande fjädrar eller svängande stavar. Här skriver du en kort redogörels Sammanfattning. Vad Info; Engelskt namn: Engineering Thermodynamics: Kursen behandlar tillämpad klassisk termodynamik, vilket är ett centralt och grundläggande ämnesområde för i stort sett alla teknik- och ingenjörsvetenskaper, samt för en ekologiskt hållbar utveckling

Termodynamik med Energiteknik MTF042 VT21 (7,5hp) Uppdaterad 4:e januari 2021. Varje vecka avslutas med en Sammanfattning där frågor som inkommit under veckan kring föreläsningar eller räkneuppgifter diskuteras vid ett Zoom-möte i helklass Tillämpad termodynamik Strömningslära Värmeöverföring Tillämpad termodynamik: Sammanfattning av den grundläggande termodynamiken. Termodynamikens första och andra huvudsats tillämpade på tekniska processer, såsom gasturbin-, ångkraft-, kylmaskinprocesser och värmepumpar. Tillståndsdiagram för verkliga medier

Sammanfattning tenta - Personlighetspsykologi vt 19 - StuDocu

F o 3 { Arbetsprinciper, termodynamik och modeller f or motormoment Lars Eriksson - Kursansvarig Fordonssystem, Institutionen f or Systemteknik Link opings universitet larer@isy.liu.se September 5, 2018 1/36 Inneh allsf orteckning Repetition Luft och br ansle Modellvalidering Arbetsprinciper och Momentgenerering Sammanfattning av termodynamike ITillämpad termodynamik Strömningslära Värmeöverföring Kursinnehåll: Tillämpad termodynamik: Sammanfattning av den grundläggande termodynamiken. Termodynamikens första och andra huvudsats tillämpade på tekniska processer. Tillståndsdiagram för verkliga medier. Tekniska processer såsom gasturbin-, ångkraft- och kylmaskinprocesser

Termodynamikens historia - Wikipedi

Gå direkt till huvudinnehåll. Sidopanel. Support; Svenska ‎(sv) Sammanfattning av årets kursomgång 1. Kursen dominerades helt av coronaanpassning och gavs mestadels på distans. Det betyder att utveckling av kursinnehåll var begränsat och diskuteras nedan. SI1121/SI1122 HT20-1 Termodynamik Att förmedla till/fråga studenterna

Termodynamik Begrepp Begreppet Termodynamik Formulerades. Termodynamikens historia är en grundläggande gren av fysikens historia, kemins historia och vetenskapens historia i allmänhet. termodynamikens relevans inom stora delar av naturvetenskapen och tekniken gör att dess historia är nära kopplad till utvecklingen av andra vetenskaper som klassisk mekanik, magnetism, kvantmekanik och. Hjälp med fysik. Inom ämnet Fysik får du studera läran om naturen, där både materiens minsta beståndsdelar och det oändliga universum ingår. Du kan till exempel komma till att studera mekanik, tyngdkraft, termodynamik, optik, rörelsemängd, elektromagnetik eller rymden Termodynamik och termodynamiska tillämpningar genomsyrar vårt dagliga liv på så många plan att en fullständig beskrivning inte är möjlig. Varför det är dagg i morgongräset, hur värmen i din bostad produceras eller hur en bilmotor fungerar är alla områden som berörs under kursens gång Statistisk Termodynamik med tillämpningar (FMFF05) Innehållsförteckning Inledning sida 1 Ur kursplanen för FMFF05 sida 1 Projektets Skriv en sammanfattning av arbetet på 100-250 ord och lägg den först i arbetet. Denna sammanfattning kallas Abstract på engelska Cortexio - Naturkunskap 2 - Ditt universum. Köp: 120 Kr. Naturkunskap 2 - Ditt universum. av Fredrik Jonsson. Förlag: NA förlag. https://naforlag.se/. Naturkunskap 2 - Ditt universum är formulerad utifrån kursplanen för Naturkunskap 2 på gymnasiet, men kan läsas av vem som helst som önskar en fördjupad förståelse för naturens.

Mekanik - Sammanfattning - Fysik 1 - FysikStuga

termodynamikens lagar, termodynamikens huvudsatser Skoge

Ch. 14-2 Termodynamik C. Norberg, LTH. ENTALPI VID FUKTIG LUFT Den torra luftmassan (eller det torra luftfl¨odet) ¨ar oftast konstant. L˚at d¨arf¨or alla massberoende storheter per massenhet vara uttryckta Sammanfattning (entalpin i [kJ/kg torr luft],. Termodynamik 7,5 hp TT051A vt19 (P3 2018/19) Tomas Wahnström (kursansvarig, föreläsare och övningsledare) Sammanfattning av kommentarer • Kursen får i det stora hela mycket bra omdöme från studenterna. • Upplägget och planeringen av kursen upattas Termodynamik Föreläsning 1 Grundläggande Begrepp Jens Fjelstad 2010 08 30 1 / 35 Klassisk Termodynamik omvandling av energi mellan olika former viavärmeocharbet Kistler arbetat med ett team av forskare vid entalpi Analytisk, Fysik 1 Fysik 1 - Sammanfattning - Kurshjälpen - StuderaSmar Fingeravtryck. Utforska forskningsämnen för Plasticity Driven Damage and Void Growth. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck. plastic properties Fysik och astronomi. 100%. axioms Fysik och astronomi. 94%. voids Fysik och astronomi. 93%

Video: termodynamik - Uppslagsverk - NE

Termodynamik - repetitio

 1. Termodynamik är en gren av fysik som studerar processerna som sker i system och deras tillstånd. Om vad som annars faller i listan över saker som studerats av henne, talar vi idag. definition. På bilden nedan kan du se ett exempel på ett termogram erhållet från en burk med varmt vatten
 2. Termodynamik och statistisk fysik. Termodynamik började utvecklas innan begrepp som atomer och molekyler var kända. I den här kursen blir atomerna istället vår startpunkt. Begrepp som temperatur och entropi introduceras med matematiskt enkla statistiska resonemang och leder till en kinetisk gasteori. Här behandlas ideala och verkliga.
 3. Sammanfattning En investering för att göra besparingar behöver inte alltid vara kostsam eller behöver göras över en 2.2 Termodynamik Termodynamik är läran om energi och beskriver värme och arbete inom termodynamiska system och processer med olika tillståndsstorheter

Allmän fysik - Sammanfattning - Fysik 1 - FysikStuga

 1. en 2006. Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 eller 772 3209, rum T4054 (vid Kansli Fysik), e-post: f5xrk@fy.chalmers.se. Räkneövningsledare: Sten Salomonson, tel. 772 3284, e-post: f3asos@fy.chalmers.s
 2. Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete.Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats.Energi kan vara lagrad (till exempel som lägesenergi.
 3. 2 Kanididatprojekt Teknisk Inriktning. Datateknik: TDDD81 - Databasteknik för kandidatprojekt Systemteknik: TSKS10 - Signaler, information och kommunikation. Övriga kurser. TDDC88 - Programutvecklingsmetodik TPPE17 - Corporate Financ
 4. Sammanfattning . Kursens beskrivning - Termodynamik, 2.6.2021 .00.00-3.6.2021 .00.00. Department of Applied Physics. Rules of Conduct - Students´ Rights and Responsibilities (in force from 1 August 2020) Aalto University Code of Academic Integrity and Handling Violations Thereo
 5. och och få en djupare förståelse för varför kemiska processer sker på ett visst sätt. kemb09. kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi inom områdena termodynamik och kvantmekanik samt deras tillämpningar inom naturvetenskap. områden som behandlas är
 6. ator. En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet

Termodynamik - TMMV04 - LiU - StuDoc

Youtubebanken - Termodynamik - Fysik 1 - FysikStuga

 1. Fysikalisk kemi, termodynamik 6 hp Physical Chemistry, Thermodynamics. Kurskod NKEB02. Kurstyp Programkurs. Fakultet Tekniska fakulteten. Gäller från 2021 VT. Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB. Fastställandedatum 2020-09-29. Revideringsdatum. Diarienummer LiU-2020-0342
 2. Statistisk Termodynamik med tillämpningar (FMFF05) Innehållsförteckning Inledning sida 1 Ur kursplanen för FMFF05 sida 1 Projektets utformning sida 2 Betygsättning sida 2 Det skriftliga arbetet sida 2 Den muntliga presentationen sida 3 Appendix A: Skrivtips vid rapportskrivning sida
 3. istiskt på grund av inverkan från termiskt brus. Sådana system är föremål för fluktuationer som endast kan studeras inom ramen för stokastisk termodynamik
 4. Som beräkningsingenjör inom strömningsmekanik och termodynamik kommer du till största delen bli involverad i utvecklingsarbetet och produktvården för produkterna främst från affärsområdet Ground Combat. Bland produkterna från Ground Combat hittar du system som Carl Gustaf och AT4
 5. F o 3 { Arbetsprinciper, termodynamik och modeller f or motormoment Lars Eriksson - Kursansvarig Fordonssystem, Institutionen f or Systemteknik Link opings universitet larer@isy.liu.se September 3, 2020 1/35 Inneh allsf orteckning 1 Repetition Luft och br ansle 2 Arbetsprinciper och Momentgenerering 3 Sammanfattning av termodynamiken 4 Motor.

Termodynamik - sammanfattning - YouTub

Kap 3 i Cengel-Boles heter Properties, egenskaper, men det handlar mest om relationer mellan egenskaper, uttryckt i diagram.Videolista: https://tp.hotell.k.. TY - THES. T1 - Numerical Study of Dispersed Two-phase Flows. AU - Wu, Zhilei. N1 - Defence details Date: 2000-12-19 Time: 10:30 Place: M:B Maskinhuset, LTH External reviewer(s) Name: Hjertager, Bjorn Title: Prof. Affiliation: Aakbirg Universitet Esbjerg --

Sammanfattning till tenta i bokföring - StuDocuStatistisk termodynamik med tillämpningar - Teknisk Fysik