Home

Europakonventionen svensk lag

Europakonventionen i svensk rätt - Allmänt om lagar och

Europakonventionen - Wikipedi

  1. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. I november 2019 publicerades en vägledning som kan användas vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen
  2. st när det gäller 7 och 8 §§ syftar till att bereda skydd av liknande slag som konventionen, bör uppfattas kan vara föremål för olika bedömningar.
  3. I förarbetena till lagen om inkorporering av Europakonventionen förutsätts att det i första hand är lagstiftaren som löpande ska se till att svensk rätt stämmer överens med konventionen. Det framhålls i det sammanhanget att det är en uppgift för lagstiftaren att bedöma vilka förändringar av den inhemska rätten som kan vara påkallade ( prop. 1993/94:117 s. 36 )
  4. Inkorporering innebär att konventionstexten blir svensk lag. Europakonventionen är ett exempel på detta. Hela konventionen behöver inte antas som lag, utan vissa artiklar kan väljas ut, beroende på hur behoven och den politiska viljan ser ut
  5. Genom att Europakonventionen föreslås bli inkorporerad i svensk rätt kommer enligt regeringen vår inhemska lagstiftning att få en principiell regel om att den enskildes rätt till sin egendom skall lämnas okränkt

Europakonventionen är inskriven i svensk lag sedan 1995. Läs mer om Europakonventionen på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter Publicerad: 2013-06-1 Europakonventionen svensk lag. Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Departement efter de ändringar och tillägg som nämns i första stycket, finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag Europakonventionen är svensk lag sedan 1995. Konventionen tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt Europakonventionen inkorporerades med svensk rätt på 90-talet och är sedan 1995 en del av Sveriges rikes lag. Lagen innebär inga nya rättigheter för barn, men ett större ansvar för offentliga verksamheter att säkerställa att barns rättigheter beaktas vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn

Konventionen är inkorporerad i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Länkar. Konventionstexten på Europarådets webbplats; Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport Genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som trädde i kraft den 1 januari 1995, har konventionen också blivit gällande som lag i Sverige. Detta innebär bl.a. att svenska myndigheter och domstolar är skyldig

Europakonventionen är överordnad svensk lag, och ingår därmed i den svenska grundlagen. Detta innebär att det i princip är omöjligt för Sverige att göra ändringar i denna lag. Det innebär också att eventuella förändringar i skollagen respektive diskrimineringslagen som strider mot Europakonventionen inte går att genomföra konventioner i svensk lag? Sverige inkorporerade Europeiska kon-ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-heterna (europakonventionen) i svensk rätt i samband med EU-inträdet 1995. Den har sedan dess gällt som svensk lag. Det finns några andra mindre konventioner som också inkorporerats, till exempe Den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna kallas ofta Europakonventionen. Den är svensk lag sedan 1995. Lagen handlar om skydd för de grundläggande mänskliga friheterna och rättigheterna, som till exempel rätt till liv, förbud mot tortyr och rätt till en rättvis rättegång Europakonventionen om mänskliga rättigheter står över svensk lag - därför begår den beslöjade läraren i Skurup ett brott mot religionsfriheten Januari 14, 2020 3:19 pm Läraren Naouel Aissaoui som anser sig ha rätt att som lärare bära den starka symbolen hijab då hon har lektion, bryter mot denna konvention som står över svensk lag enigt Europakonventionen. Även frågan om lagprövningsrätt tas upp. Dessa frågor måste riksdagen ta ställning till om - eller när - Sverige skall införliva Europakonventionen med svensk lagstiftning. Lagen och Europakonventionen är en lättförståelig introduktion för den som vill bekanta sig med europeisk rättsuppfattning

Europakonventionen Sedan 1995 är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag. Posted on 29 februari, 2012 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs år 1950 IPRED-lagen i ett konventionsrättsligt perspektiv Europakonventionen är sedan 1995 även svensk lag med vad som kan sägas vara en mellanställning mellan vanlig lag och grundlag. Det finns i regeringsformen en skrivning som säger att lag inte får stiftas i strid med konventionens bestämmelser. Som jag nyligen skrev i en annan artikel så är också lagstiftnin Europakonventionen Sedan 1995 är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag. Posted on 29 februari, 2012 Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs år 1950. Konventionen innehöll från början enbart medborgerliga och politiska rättigheter men.

EKMR:s ställning i svensk rätt - Allmänt om lagar och

Europakonventionen och EU-rätt - Funktionsrättsguide

EU:s lagar och regler - Sveriges riksdags EU-informatio

Svensk lag strider mot Europakonventionen - frias efter smitning från olycka. Close. 13. Posted by u/[deleted] 4 years ago. Archived. Svensk lag strider mot Europakonventionen - frias efter smitning från olycka. dagensjuridik.se/2016/1... 3 comments. share. save. hide. report Övriga lagar. Sveriges lagar beslutas av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning. Lagen kan innehålla bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter (bemyndigande). När förordningar och föreskrifter skrivs ska de hålla sig inom ramen för vad lagarna anger Barnkonventionen blev svensk lag 2020. En vägledning om tolkning och tillämpning har tagits fram och barnkonventionsutredningen har redovisat sitt betänkande Svensk lag strider mot Europakonventionen - frias efter smitning från olycka. Det är en mänsklig rättighet att inte behöva medverka till att man själv döms för brott. Därför utgör bestämmelsen om smitning från trafik-olycka ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Orsaken är att den ålägger personen att uppge sin.

Detta är fullt rimliga frågeställningar efter det att Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i två principiella domar har utdömt skadestånd till fackliga organisationer för brott mot föreningsrätten i artikel 11 i Europakonventionen Lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv Postlag (2010:1045) Lag (2010:813) om konsulära katastrofinsatse Lag (2005:816). svenska reglerna ser ut idag och hur Europakonventionen ser på dubbla förfaranden, principen om ne bis in idem. Europakonventionen inom den svenska skadeståndsrätten erkänts kunna utgöra en egen ansvarsgrund som kan ge rätt till skadestånd

Den svenska lagen om smitning från trafikolycka kan strida mot Europakonventionens skydd mot så kallad självinkriminering - alltså en skyldighet att till exempel ange sig själv. Men det kan också vara tvärtom. Det visar två färska domar där Svea hovrätt kom till olika slutsatser Sedan 1995 är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag. Publicerad den 2012-02-29 av Solveig Silverin. Europakonventionen Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) antogs år 1950 Europakonventionen. Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, vilket framgår av 2 kap. 23 § regerings-formen. Detta innebär att svensk rätt tvingades anpassas till Europakonventionens krav och det gällde även skattetilläggssystemet. En del i denna anpassning var att utöka de subjektiva befrielsegrunderna till de skattskyldigas fördel

Hela konventionen behöver inte antas som lag, utan vissa artiklar kan väljas ut, beroende på hur behoven och den politiska viljan ser ut. SVAR. Den är stadgad i grundlagen under Regeringsformen 2 kap. Europakonventionen Sedan 1995 är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag The Court has produced a video-clip presenting the main rights and freedoms in the Convention. Aimed at a wide range of viewers, this video-clip is currently.. Europakonventionen Sedan 1995 är Europakonventionen inkorporerad i svensk lag och gäller därmed i sin helhet som svensk lag. lag föreslås bli inkorporerad i svensk rätt, får en särskild betydelse utan att konventionen för den skull ges status som grundlag. om tolkningsfrågor i sådana fall då en motsättning skulle kunna anses föreligga mellan annan svensk lag och konventionen Europakonventionen, skadestånd och andra effektiva rättsmedel - behovet av nya svenska regler Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen har principer som lagen bygger på ligger här tyngdpunkten på bestäm-melserna om det allmännas ansvar vid fel och försummelse vid myn

Sverige tar strid för fransk sexköpslag på EU-nivå

Europakonventionen undertecknades 4 november 1950 i Rom, Italien av högre ämbetsmän från medlemsstaterna i Europakonventionen Cajsa Lillbäck fastighetsrätt, 30 hp Examinator: Stockholm, Höstterminen 2017 . Sammanfattning av Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Den är stadgad i grundlagen under. 4.2 Utveckling i svensk praxis . I målet NJA 2003 s. 217 prövades för första gången frågan om nationellt skade-stånd vid statens överträdelser av Europakonventionen. Målet gällde långsam handläggning inom det förvaltningsrättsliga domstolssystemet Seminariumanteckningar som bygger på de frågor man får genom det obligatoriska kursmaterialet. och rättigheter enligt europakonventionen uppgift fallet som sk Europadomstolen: Brister i svensk avlyssning - kräver ändring av FRA-lagen. Det finns brister i lagen som reglerar hur Försvarets radioanstalt (FRA) får bedriva sin avlyssning, anser Europadomstolen. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT. Europadomstolen fäller Sverige för att Försvarets radioanstalt (FRA) har något för fria tömmar i sin. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i regeringsformen; utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om regeringsformen2 dels att 2, 3 och 8-11 kap. samt 12 kap. 8 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 12 och 13 kap. ska betecknas 13 respektive 15 kap., dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6-10 §§ ska betecknas 4 kap. 6, 7 oc

Skadestånd vid överträdelse av Europakonventionen — den

Anteckningar från föreläsningar inom Europarätt VT21 föreläsningar från introduktion till kursen europarätten vad är europarätt? (den rätt som härleds från eu Så har då barnkonventionen äntligen blivit svensk lag - ett otroligt viktigt steg för att stärka barns rättigheter. Vi har nu fått ett mycket viktigt verktyg som innebär både större skyldighet och ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus. Barnkonventionen gör klart att alla barn är rättighetsbärare - individer med egna. I Europakonventionen, svensk lag sedan 1995, står föl-jande i Första tilläggsprotokollet - artikel 2: Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervis-ning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn e

Den första januari kommer FN:s barnkonvention att bli svensk lag. Det innebär att den blir direkt tillämpbar i domstol och att barns juridiska rättigheter enligt konventionen kommer att väga. SvJT 2013 Svenska domstolars hantering av Europakonventionen 367 . Artikel 3: Förbudet mot tortyr Frågan om kompetensfördelningen mellan regeringen och HD när det gäller beslut i utlämningsfrågor kan i viss mån sägas ha komplicerats i och med att Europakonventionen började gälla som svensk lag från den 1 januari 199 View Föreläsning EKMR Europakonventionen 10_3.pdf from LAW EU-L at Stockholm University. Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna - Fredrik Bergman Centrum för rättvisa

Barnkonventionen som svensk lag - Regeringen

Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten som reglerar staters och internationella organisationers agerande och förhållandet mellan dem. Rättigheterna begränsar statens makt över individen och slår fast att staten har ansvar för att rättigheterna främjas och. Europakonventionen svensk lag dessutom ingår den i Regeringsformen. Förbudet mot tortyr är en absolut oåterkallelig rättighet som aldrig får inskränkas. I Konventionen mot tortyr och annan, grym, omänsklig ellerförnedrande behandling eller bestraffning fastslås att. Sedan 1995 gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter som svensk lag.. Europakonventionen och Europeiska unionens stadga om de mänskliga rättigheterna FUDA Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av Marknaden för svenska företags produkter och tjänster internationaliseras, vilket också ställer krav på företag att göra detsamma. Det är idag.

Svenska domstolars hantering av Europakonventionen SvJ

Svensk lag tillämpas. Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Europakonventionen ska . Ett delsyfte är även att undersöka om ny svensk lagstiftning behövs inom området samt reflektera över hur en sådan ny lagstiftning kan se ut Sammanfattning av Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en fördjupad analys av effek­terna på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att inkorporera Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonven­tionen) i svensk lag

Svensk Myndighetskontroll: Liberaldemokraterna uppmärksammas igen → Svensk Myndighetskontroll: Ipred måste prövas mot Europakonventionen. 11 10 View Notes - Föreläsning - Europakonventionen och dess ställning i svensk rätt.pdf from LAW 1111 at Stockholm University. Frelsning - EKMR Europakonventionen och dess stllning Barnkonventionen som svensk lag. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionens artiklar 1-42 svensk lag. Här följer en redogörelse över varför lagstiftaren valt att göra en lag av konventionen, hur konventionen ska tolkas och läshänvisningar i form av länkar för den som vill veta mer Delar av barnkonventionen är redan svensk lag Det är ju faktiskt så att i just utlänningslagen så har delar av barnkonventionen redan gjorts till svensk lag. I 1 kap. 10 § finns en bestämmelse som innebär att barnets bästa alltid särskilt ska beaktas om ett migrationsärende (direkt eller indirekt) rör ett barn

Lär dig definitionen av 'Europakonventionen'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'Europakonventionen' i det stora svenska korpus Usage examples for europakonventionen in Svenska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Våra medlemsstaters grundlagar och Europakonventionen bevisar detta Svensk lag ska enligt HD tolkas så att alla får behandla personuppgifter, vilket bland annat innebär att de kan publiceras på nätet, om de är av betydelse för allmänheten eller för grupper av. människor och på något sätt rör samhällsfrågor. Att HD friade Börje Ramsbro framstod som en seger för yttrandefriheten Europakonventionen. Det finns också lagar för att de mänskliga rättigheterna ska följas. Den lag som gäller i Europa heter Europakonventionen. Alla lagar och beslut i Sverige måste stämma med Europakonventionen. Exempel på mänskliga rättigheter. Här är exempel på mänskliga rättigheter som kan påverka ditt liv Hitta svaret på Fragesport.net! När blev Europakonventionen svensk lag

Ny rättsfallsanalys: Svårt få genomslag för

Skadestånd och Europakonventionen lagen

Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Svenska lagar och förordningar införs i Svensk författningssamling (SFS) SVERIGES LAGAR . GRUNDLAGARNA. Regeringsformen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Domstolsväsen Högsta domstolen Högsta förvaltningsdomstolen ADMINISTRATIV INDELNING Län Landsting Kommuner ÖVRIGT Europakonventionen Europeiska unionen Förenta nationerna Post- och Inrikes Tidningar Svensk. Nedan anges några centrala lagar och förordningar inom Läkemedelsverkets tillsynsområden

Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombu Webbinarium om den nya UTP-lagen. Den 1 november 2021 börjar den nya UTP-lagen gälla för alla företag i Sverige som köper livsmedels- och jordbruksprodukter och som omsätter mer än 2 miljoner EUR (ca 20 miljoner kronor). Svensk Handel anordnar med anledning av detta ett webbinarium den 1 oktober kl. 10:00 - 11:30 för att hjälpa dig.

Svensk lag ska upprätthållas genom polis, domstolar och rättsväsendets övriga institutioner. Respekten för svensk lag ska inte och får inte bero på vilka värderingar man har, vilken uppfattning eller vilket tyckande som politiker, polischefer eller människor invandrade eller redan boende i Sverige har Lag i högsta serierna. Svenska Futsalligan 2020/21. Allsvenskan 2021. OBOS Damallsvenskan 2021. Landslag

Skillnaden mellan lagar och konventioner

A-Lag Team AUTOEXPERTEN Ledning Media. Instagram Youtube Facebook Skidskytte.se World Cup Landslag. A-Lag Team AUTOEXPERTEN Ledning Media. Instagram Svenska Skidskytteförbundet, ÖSK-vägen 7, 831 43 Östersun Detta säger lagen om registrering. Lyssna från tidpunkt: Publicerat tisdag 16 december 2014 kl 05.00. Ekot kan i dag avslöja polisens hemliga register över kvinnor som anmält misshandel. En. Just nu pågår en kartläggning om hur svensk lag och praxis stämmer överens med barnkonventionen, Barnkonventionsutredningen. Utredningen ska vara klar i november 2020. Efter att utredningen har presenterat sin analys, är det möjligt att regeringen lägger fram förslag om olika lagändringar som anses nödvändiga för att svensk lag eller praxis ska stämma överens med barnkonventionen

"HD nationaliserar Europakonventionen och ger besked om en

Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och

Detta är ju helt sinnesjukt, det vi misstänkte blev sanning!Ska man verkligen låta minderåriga köpa energidryck t.ex redbull trots att det finns en rekommend.. Pris: 739 kr. Inbunden, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Svensk yttrandefrihet och internationell rätt: den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska av Mikael Ruotsi på Bokus.com

Äntligen! Idag är en historisk dag för barns rättigheter i Sverige. Riksdagen har röstat ja till att barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020, något vi på UNICEF Sverige arbetat för i över tio år. Nu är det både en större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus Tre kommuners införda förbud mot tiggeri strider inte mot lag. Mål: 22051-19, 25331-19, 24995-19. Förvaltningsrätten har i tre avgöranden prövat frågan om kommuners möjligheter att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri m.m. Domstolen har i målen funnit att de berörda kommunernas förbud mot passiv och aktiv insamling av bl. Lag om klimatdeklaration för byggnader (pdf 409 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)

Svenskt lag ska spela i hockeyns 'El Classico' Hockeysverige. med tre nya lag och ett av de kommer att heta Nordic Vikings Majadahonda som ska träna och spela i Madrid Hör den konservative debattören Ronie Berggren om varför han tycker att ett svenskt Gauntanamofängelse behövs. Foto: SVT Behövs ett svenskt Guantanam Nyheter, fördjupning, sportnyheter, ekonominyheter, utrikesnyheter, debatt, ledare, kultur och webb-tv Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom svensk lag Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri

Uttala svenska rätt - sissela boman är så kallad prosodi

Svensk författningssamling Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Utfärdad den 8 januari 2021 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Lagens innehåll och syfte 1 § I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att för-hindra spridning av sjukdomen covid-19 Finalklara lag i Folksam Ponnyallsvenska. Visa text. Foto: Roland Thunholm Svenska Ridsportförbundets huvudsponsor Folksam stöttar ridsportens SM-tävlingar och de högsta serierna i allsvenskan för häst och ponny. Nu är samtliga tio lag klara för lag-SM final i Folksam Ponnyallsvenska. Finalen rids 12-14 november på Strömsholm Sexton lag kvar och vi hittar svenskar i tio av dem. Jag sträcker lite extra på ryggen. Spelare som representerar lag som har ambitionen att gå hela vägen. Visst, jag tycker att det är häftigt att Malmö FF fortfarande är med i herrarnas CL-turnering, men med handen på hjärtat kan vi inte räkna med många intjänade poäng efter det. Aftonbladet: Kärleksdrama i svenska skidskyttelandslaget - Jesper Nelin: Vi har varit ett sammansvetsat lag men jag skulle inte säga att det är så längre Publicerad 19.10.2021 21:04

Solfilm | WTP DEKOR - Bilfoliering /carwrappingVaccinera hundvalp mot parvo, valpsjuka och hepatit

Lag. Skriv ut. 1. Kapten. Anonymous. Spelartrupp. Plac Lag Kapten # V-O-F Imp Kvot VP; Rond Mot 1 2 IMP VP; Samarbetspartners Svenska Bridgeförbundet. Karlsgatan 28, 703 41 Örebro | +46 (0)19 277 24 80 | kansliet@svenskbridge.se. Precis som senast, 2019, tog det svenska laget brons i EM i fälttävlan. Storbritannien vann överlägset före Tyskland och Sverige. Britterna vann på 73,1 poäng, Tyskland fick 86,4 och. Postadress. Svenska Basketbollförbundet Box 11016 100 61 Stockholm. Besöksadress. Skansbrogatan 7 118 60 Stockholm. Hur vi hanterar cookies och personuppgifte Anmälda lag Svenska Cupen. 02 SEP 2021 11:40. Den 1 september var sista anmälningsdag för Svenska Cupens samtliga klasser 2021. Har ni missat att anmäla er så kan ni mot dubbel avgift göra en efteranmälan via länkarna nedan till och med söndag. Fler